Plastro

Mae plastrwr yn rhan allweddol o dîm adeiladu; o symud a thrin adnoddau, i gynhyrchu gwaith plastro mewnol soled ac adferon allanol, ni ellir cwblhau gwaith heb blastrwr da!

Gosod brics

Gellir defnyddio'r sgiliau a ddysgir drwy osod brics mewn amrywiaeth o leoliadau, yn cynnwys adeiladu adeiladau newydd, ailwampio neu arbed arian i chi eich hun ar welliannau yn y cartref.

Plymio

Bydd ein cwrs cyflwyniadol yn eich cyflwyno chi i'r diwydiant plymio, ac yn eich caniatáu i ddatblygu sgiliau sylfaenol a'ch paratoi chi ar gyfer hyfforddiant pellach all arwain at osod a gwasanaethu systemau nwy.

Gwaith Coed ar Safle a Gwaith Coed Mainc

Mae Gwaith Coed Mainc yn cynnwys gwneud grisiau a ffenestri, ond gall hefyd gynnwys eitemau dodrefn. Mae saer coed safle yn gweithio'n benodol ar safleoedd adeiladu, yn gosod eitemau pren yn cynnwys distiau to a drysau.

Paentio ac Addurno

Mae gyrfa mewn paentio ac addurno yn eich caniatáu chi i gwblhau'r gwaith sydd wedi cael ei adeiladu, a sicrhau bod yr adeilad terfynol yn ddeniadol. Mae swyddi o fewn y maes yn amrywio, gallech hyd yn oed gychwyn eich busnes eich hun.

Gosodiadau Trydanol:

Mae ein cyrsiau yn y maes hwn yn darparu'r cam cyntaf ymlaen at ennill statws trydanwr cymwys, ac yn cyfuno astudiaethau at gyflawni Tystysgrifau Technegol City & Guilds gyda sylfaen mewn egwyddorion trydanol ac arferion gweithio diogel.

Gwasanaethau Adeiladu Technegol

Os ydych yn weithiwr cydwybodol, sydd â diddordeb mewn sut mae adeiladau yn cael eu dylunio ac adeiladu, a pham hynny, byddai cwrs technegol yn ddelfrydol i chi. Byddwch yn magu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfaoedd cyffelyb wrth astudio cwrs technegol.

Aml Sgiliau

Meddwl am yrfa mewn adeiladu, ond ddim yn gwybod ym mha grefft? Rhowch gynnig ar amrywiaeth o wahanol dasgau adeiladu gyda chymhwyster sgiliau adeiladu sylfaenol.

Mae'r swyddi sydd â fwyfwy o alw amdanynt yn y maes hwn yn cynnwys Peirianwyr Sifil, Cynllunwyr a Phenseiri Tref, sydd yn ennill y cyflogau uchaf yn y diwydiant.

Beth alla i ei astudio, a ble?

Darlwythwch y daflen ffeithiau a darganfod ble y gallwch astudio pob un o'n cyrsiau Adeiladu.

DARLWYTHO

Ymunais â'r cwrs hwn am fy mod eisiau rhoi cynnig ar grefftau gwahanol i weld pa un oedd orau gennyf. Mae'r cwrs yn wych gan ei fod yn ymarferol, ac rydych yn cael rhoi cynnig ar wahanol bethau - peintio ac addurno, gwaith coed, gwaith trydanol a gosod brics. Roedd mynychu digwyddiad agored yn ddefnyddiol tu hwnt. Roeddwn yn gallu siarad â thiwtoriaid, ac roeddwn yn eu hadnabod pan ddechreuais yn y coleg.

Tegan Clayden
Aml Sgiliau Lefel 1
Construction webinar thumbnail
Play button
Recordiad Gweminar Byw Adeiladu
Yn ôl Ymgeisiwch Nawr